PEYGAMBERİMİZİN DÜNYAYA TEŞRİFİ
Canibim.Com

PEYGAMBERİMİZİN DÜNYAYA TEŞRİFİ - Canibim.Com

 

 

 HZ. MUHAMMED (SAV) 'İN YARADILIŞI-1

 

 

“ELHAMDULİLLAHİL A’LEMİL ALİYYİ HALAKAL İNSANE LEHU VE LEHÜL ÂLEM”

(Yüce ve ilim olan Allaha hamdolsun ki alemi yarattı.Alem onundur.)

Ey İlahi sırları öğrenmek isteyen sen şöyle bil ki , Hak Teala hazretleri Peygamberlerin binasına O’nunla Muhammed (as) ile başladı. Sonunu onunla bitirdi.Ve Kitab-ı Mecidi onun üstüne indirdi.

 

Bütün hükümleri bu Kur’anı Âzimüşşan’da bildirdi. Onun sıfatlarını Tevrat’ta, Zebur’da,İncil’de, ve Fürkan’da beyan buyurdu. O’nu Livaül Hamdile kamil etti.Böylece Nur-ı Kevneyn= Dünya ve Ahiret nuru ve Resul-i Sakaleyn= Beşerin ve Cinlerin Resulü oldu ve Kaabe Kavseyn (Hz.Muhammede gelen Cabrail (as) ın gökte birbirine yaklaşmasını Kaabe Kavseyn (iki yay ucu) mesafesi olarak bildiren ayeti şerifteki iki kelimedir.(necm.9) sırrını bilip Alemlerin Sultanı oldu.

 

Tahiyyat,selam ve dualar onun müttaki (günahtan sakınan) ve ebrar (fazilet sahibi olan) Ali (ehlibeyti) ve hayrı ve iyiliği çok  ve her şeyin hakikatı kendilerine açık ve belli olan sahabesi üzerine olsun.

 

Allahü Teala şöyle buyuruyor:

“ELİF,LAM MİM. ALLAHÜ LÂ İLÂHE İLLAHE İLLA HÜVEL HAYYUL KAYYUM.NEZZELE ALEHKEL KİTABE BİLHAKKI MUSADDIKAN LIMÂ BEYNE YEDEYHİ VE ENZELET TEVRÂTE VEL İNCİL.MİN KABLÜ HÜDEN LİNNASİ VE ENZELEL FURKANE İNNELLEZİNE KEFERU  BİÂYÂTILLAHI LEHUM AZABUN ŞEDİDÜN VALLAHÜ AZİZUN ZUNTİKAM.” (Ali İmran.15)

 

(Elif,Lâm,mim.Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Ezeli ve ebedi dir,varlıklar O’nunla durur.Sana Kitabı hak ile ve önce inen kitapları tastik etmek ,doğrulamak üzere  O gönderdi. İnsanları doğru yola iletmek için Tevratı da ,İncili de, daha önceden gönderdi. Fukanıda indirdi .Allah’ın ayetlerini tanımayanlar, inkar edenler için şittetli azab vardır.Allah azizdir ve intikam sahibidir.)

 

LEVLÂKE  LEVLÂKE LEMÂ HALEKTÜL EFLÂK. (Eğer sen olmasaydın ben Eflaki yaratmazdım)

 

Hz.Abbas oğlu Abdullah ra. Der ki” Peygamberimiz sav. Şöyle buyurdu:

Hak Teala ilk önce benim nurumu yarattı. “Enâ minellahi vel mümünine minni” (Ben Allahtanım ve Müminler de bendedir.) diye buyuruyor.

 

Cenab-ı Hakk’ın bütün varlıkları Hz. Muhammed (sav) den yarattığına , ve onun bütün yaratıklardan daha üstün olduğu  hakkında Resul-ü Ekrem (sav) bunlar gibi nice deliller beyan etmiştir.

 

Kutbül Muhakkıkin Hz. Ali (Kerrammallahu Vechehu) der ki :

 

Hak Celle ve Ala Hezretleri Arş’ı , Kürsi’yi , Cenneti ve Cehennemi,Yerleri ve Gökleri yaratmazdan önce Peygamberimiz (sav) Hz.lerinin nurunu yarattı. O’nun mübarek ruhunuda Adem (as) dan üç yüz yirmi dört bin yıl önce yarattı. Ondan sonra Hak Teala on iki perde yarattı. Biri KUDRET, biri AZAMET, biri MİNNET, biri RAHMET, biri SAADET, biri KERAMET, biri MENZİLET, biri HİDAYET , biri NUBUVVET , biri RİF’AT , biri HEYBET, biri ve on ikincisi de ŞEFAAT perdesidir.

 

Ondan sonra Resulullah Sallallahü Teala Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin nuru on iki bin yıl KUDRET perdesinde durdu.

 

Sonra on bir bin yıl AZAMET perdesinde durdu. On bin yıl  MİNNET,  dokuz bin yıl RAHMET, sekiz bin yıl  SAADET perdesinde, yedi bin yıl HİDAYET perdesinde durdu. Sonra altı bin yıl MEZİLET, beş bin yıl HİDAYET, dört bin yıl NÜBÜVVET, üç bin yıl RİF’AT , iki bin yıl HEYBET , bin yıl da ARŞ’ta  durdu.

 

Daha sonra Hak Teala Hazretleri onu Adem (as) ın  sulbüne (omurgasına) götürdü. Ondan İdris (as) a, ondan NUH (as) a geldi. Ta Abdül Muttalip oğlu Abdullah’a gelince en sonunda Hz. MUHAMMED MEKKEDE doğdu. Şahadet aleminde (dünyada) göründü.

 

 

  MUHAMMED MUSTAFA’NIN YARADILIŞI ve PEYGAMBERLİĞİ-2

 

 

“LA İLAHE İLLALLAHU MUHAMMEDÜN RESULÛLLAH. (Allahtan başka Allah yoktur,Muhammed O’nun Resulüdür.)

Hak Sübhânehu ve Teala Hazretleri bir kandil yarattı.Muhammed (as) in yüzünü dünyadaki yüzü gibi tasvir edip o kandile namaz kılıyor gibi koydu. Ondan sonra Nebilerin canları Muhammed (as) ın çevresinde iki yüz bin yıl tavaf kıldılar. Daha sonra Hak Sübhânehu ve Teala Hazretleri ruhlara: -Muhammede nazar edin ! diye buyurdu.

 

 

Ruhlarda o kandile baktılar, nazar eylediler. Onlardan her kim O’nun başını gördü ise yeryüzüne sultan oldu. Her kim alnını gördü ise âdil oldu. Her kim gövdesini gördü ise âlim oldu. Sözün kısası, her kim o mükerrem ruhun (sav) in bir mübarek âzasını gördü ise dünyada o uzva uygun bir san’at edindi. Ondan sonra Hak Teala  Hazretleri halkı namaza buyurdu.

 

 

(Hz.Muhammed sav.in kandildeki  sureti üzerine buyurulan namazın KIYAMI Elif’e, rükûu Hâ’ya, secdeleri MİM’e ve tahıyyata oturması da DAL’a benzer.)

 

Hak Teala Hazretleri, Enbiyanın suretini Muhammed (as) ın lâfzına benzer yarattı. Başı yuvarlaktır, MİM’e benzer. İki elleri  HÂ’ye benzer. Karnı MİM’e benzer. Ayakları DAL’a benzer.

 

Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen ! Size bundan sonra İnşaallahü Teâla Hazret-i Resûl’ün velâyetini, risaletini ve Kur’anın nasıl indirildiğini ve kudsi kelimeleri beyan edeyim.

 

Resûl-i Ekrem Hazretlerinden rivayet olundu ki,Hak Sübhânehu ve Teâla Hazretleri, Hazret-i Muhammed’in nurundan bir cevher yaratıp ona bakınca cevher eridi, su oldu. O su hareket etti bin yıl dalgalandı. Sonra Hak Teala Hazretleri, Muhammed (as) ın bu nurunu on bölüğe ayırdı:

 

Birinden: ARŞ’ı ,birinden KALEMİ,birinden LEVH’i, birinden: GÜNEŞİ,birinden: AY’ı, birinden:DURAN YILDIZLAR’ı,birinden:GEZEN YILDIZLAR’ı,birinden:KÜRSİY’i,birinden:MÜ’MİNLERİN RUHUNU,Onuncusundanda:HAZRET-İ MUHAMMED (SAV)’in cismini yarattı.

 

Tefsir ehli der ki:

Hazret-i Muhammed (sav) doğduğu zaman secde kıldı  ve secdesinde:

-Ümmeti,ümmeti dedi. Kabenin dört duvarından sesler gelip:

Muhammed (sav) Hak Peygamberdir diyerek tanıklık verdiler.Kabe’de o anda  Muhammed (sav)’e secde kıldı.

 

NOT: Biz hala vahi geldiğinde korkup evine koşan, yorganın altında tir,tir titreyen bir Peygamberi anlatan zavallıları biliyoruz. EDEP YA HU…!  EDEP… PEYGAMBER HİÇ KORKARMI…?

 

                                                           MİRACIN HAKİKATI  İbni Mesut (r.a) dedi ki:

-Ondan sonra refref geldi.Peygamber (sav) o Refrefe bindi.Hak Teala hz. Ne yakın oldu.Nitekim Hak Teala hz.leri buyurur:

 

SÜMME DENA FETEDELLA FEKANE  KAABE KAVSEYNİ EV EDNA” (Necim:8-9)

 

(Sonra”Cebrail” Hz..Peygambere yaklaş ve sarktı. Aralarında iki yay aralığı kadar yahut daha az “mesafe” oldu.)

 

(Yani, Kabe Kavseyn’den murat,iki kavis arası miktarı Hakka yakın oldu, demektir. Kabe, deyimi ile “bu kadar” demek istenmiştir.)

 

Uyun-ı Tefasir’de müfessirler der ki:

-“Kabe Kavseyn ev edna” da dört türlü Kavil vardır. Biri budur ki: Katade ve Hasan (r.a)’lar: “İki kavis kadar Hakka yakın vardı demektir.” Dediler.

 

İkincisini Mücahit (r.a) söylemiş ve şöyle demiştir:

“-Kirişin yaya yakın olduğu kadar Peygamber (sav) Hakteala’ya yakın oldu,demektir.”

 

ÖNEMLİ BİR NOT : Bizim iş bilmez hocalar,vaizler hala cami kürsilerinde Peygambere ilk vahi geldiğinde Peygamberin cabraili görünce tirtir titre diğini korkup eve geldiğinde Hz. Haticeye üzerimi örtün dediğini anlatıp durdular.Allah (cc) ile perdesiz bir yay kadar yakın görüşen Peygamber Sitretül mültehayı geçersem yanarım diyen Cebrailden hiç korkarmı ?,hiç titrermi?)

 

Peygamber (sav) Arş’a varınca ayağındaki nalını çıkarmak istedi.Bir ses işitti.Bu ses:

-Nalınını çıkarma ! Ta ki Arş ve Kürsi senin nalınının altında şeref bulsunlar! Dedi.

 

Hz. Muhammedde : - Yarabbi kardeşim Musa (as) nalınını çıkar dedin! Dedin dedi. Hak Teala hz.leri: - Ey Kasımın babası,Ey Muhammed sen benim katımda Musa gibi değilsin.Musa benim KELİM’imdir. Sen ise benim gerçekten HABİBİM’sin dedi.

 

Nakledilmiştir ki; Muhammed göklere çıkınca Levh: - Muhammed benimdir dedi.

-Kalem:- Muhammed benimdir dedi.

-Kürsi: - Muhammed benimdir dedi.

-Cennet: - Muhammed benimdir dedi.

-Hak Celle ve Ala Hazretleri: - Ya Muhammed ! Levh’i , Kalem’i , Arş’i , Kürsi’yi ve Cennet sana bağışladım ! dedi.

 

Resulü Ekrem Hz.leri: - Ya Rabbi ! Bunları istemiyorum ben ! Sen’den yalnız ümmetimi isterim ! dedi.

 

Zühretür Riyazda der ki: - Peygamber (sav) Mirac gecesinde  beş türlü nesneye bindi.Ondan sonra Hak Tealanın huzuruna vardı.Önce Buraka bindi.İkinci Miraca, yani merdivene bindi.Üçüncü bindiği şey,birinci gökten yedinci gök’e kadar meleklerin kanadı idi.Dördüncü binek yedinci gökten Sidretül Münteha’ya varıncaya kadar Cebrail (as) ‘ın kanadıydı.Beşinci binek Altından bir döşek geldi,bunun adı Refref’ti.Nitekim Hak Teala Hz.şöyle buyurur:

 

“İZ YAGŞES SİDRETE MAYEGŞA”  (Necim suresi:16)

 

(O an ki Sidreyi neler bürümüştü,neler.)

 

Muhakkikler derler ki: - O gece Peygamber (sav) ruhu ile Kabe Kavseyn’e ve sırrı ile “EVEDNA” ya erişti.Yani nefsini gökte bıraktı,ruhunu Sidretül Münteha’da bıraktı. Ve kalbini Kabe Kavseyn’de bıraktı..Böylece Rabbi ile ancak sır halinde kaldı.O zaman Hak Celle ve Ala Hazretleri nefse: - Gönül nerede diye sordu ve gönüle:

-Ruh nerede dedi ve ruha:

-Sır nerede diye sordu.Ve sır’a

-Habib nerede dedi.Ve sonra:

-Ey Habib ! Mağfiretle rahmet sanadır.Ya ruh rahmet ile keramet sanadır.  Ya gönül,muhabbet sanadır.Ve ey sır,ben sanayım ! diye buyurdu.Bundan ötürü Hak Celle ve Ala Hazretleri Ayet-i Kerimede “EVEDNA” diye buyurdu.

 

Nakledilmiştir ki,Hak Teala Hazretleri:

-Ya Muhammed Bana hediye ne getirdin? Diye sordu. Peygamber (sav) :

-İki nesne getirdim.Biri taat,ibadet eksikliği,biri de cefa ve günah çokluğu dedi.Hak Celle ve Ala Hz.leri:- Taat, ibadet eksikliğini rahmetimle yarlıgadım.Cefa ve günah çokluğunu senin hürmetine ve şefaatına bağışladım dedi.

 

Nakledilmiştir ki: Ebu Bekir Sıdık (ra) der ki:

-Peygamber (sav) ‘e Hak Celle ve Ala hz.lerinin:

 

“FEEVHA İLA ABDİHİ MA EVHA”  (Necm suresi:10)

 

(O da Allah’ın kuluna vahyettiğini vahy etti)  kavli ne demektir diye sordu.

 

Peygamber (sav) : - “Hak Teala hz.leri diyor ki: “Ben onlardan yarınki ameli şimdi istemiyorum.” İkincisi:”Ben onların rızkını başkasına vermem,onlar amellerini niçin gayriye verirler.” Üçüncüsü:”Benim rızkımı yerler,benden başkasına niçin şükrederler ve bana hain olup niçin başkasına Salih olurlar.” Dördüncüsü: “Cehannemi ben kafirler için yarattım,onlar kendileri Cehenneme gitmek için çaba harcarlar” diye cevap verdi.

 

NOT:BÖYLE BİR PEYGAMBERE ÜMMET OLMAK BİZİM İÇİN NE BÜYÜK LUTUF ALLAHA NEKADAR HAMD ETSEK AZDIR.LAKİN SON ZAMANLARDA BAZI MÜNAFIK ZINDIKLAR HASIL OLDU ŞEFAATI İNKAR EDERLER,PEYGAMBER (SAV) EFENDİMİZİ NORMAL İNSAN GİBİ ANLATIRLAR.YAZIKLAR OLSUN O GAFİLLERE.

BU DUYGULARLA  KANDİLİNİZİ KUTLAR .İSLAM ALEMİNE HAYIRLAR GETİRMESİNİ NİYAZ EDERİM.

Tüm MAKALELER