İLMÜLEDÜN- 13 - ŞERİATSIZ TARİKAT OLMAZ
Canibim.Com

İLMÜLEDÜN- 13 - ŞERİATSIZ TARİKAT OLMAZ - Canibim.Com

                                ŞERİAT VE TARİKAT,HAKİKAT ARASINDAKİ FARKLAR

 

Şeriat,Peygamberler vasıtasıyla gelir,hakikat,Allah Teala’ya yakınlık ile kazanılır.


Şeriatın gelmesi vasıtalıdır, arada Peygamberler vardır.Hakikatın gelmesi için bir vasıta yoktur. Allah onu yakınlığına aldığı kuluna  vasıtasız verir.


Şeriatla Allah Tealanın emir ve yasaklarına  işaret olunur.Hakikat ise sır yolu ile gelen keşiflerdir.


Şeriat Allah Teala’nın emir ve yasaklarıdır. Hakikat de bu emir ve yasaklarını icabına göre icra etmektir.


Şeriat,Allah Tealanın kullarına hitabı ve kalamıdır. Hakikat ise o hitap ve kalamın kullar üzerinde tatbikinin hüküm haline gelmesidir.


Şeriat O’na  ibadettir. Hakikat ise O’nun varlığına şahadettir.


Şeriat,Kitap ve Sünnettir,hakikat da minnet ve kahrını müşahededir.


Allah Teala Hz. Kur’anı Kerim’den ayeti kerimelerde şeriat ve hakikatın arasını birleştirmektedir.Bu ayeti kerimeler mealen:-“Kur’an,ancak aranızda doğru yola girmeyi dileyene  ve alemlere bir öğüttür.”(Tekvir Suresi:28) buyurmakla bu ayet-i kerimede bir şeriat hükmü ifade edilmekte,yine mealen:”Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” (Dehr Suresi:30) buyurmakla da bu ayet-i kerimede bir hakikat hükmü ifade edilmektedir.

 

“Dileyen O’nu öğüt kabul eder”(Abese Suresi:2) buyurmakla ve bu ayet-i kerime ile bir şeriat hükmü gösterilmekte, “Allah dilemedikçe öğüt alamazlar”(Müddessir Suresi:56) ayeti kerimesi ile de bir hakikat hükmü bildirilmektedir.

 

Bize bildirilen (iyyake na’büdü) “Allahım.Ancak Sana kulluk ederiz”(Fatiha Suresi:5)fermanı şeriatı muhafaza içindir.Şeriat makamıdır

 

“Ve iyyake nestein”bu makam da hakikat makamıdır.

“İyyake na’büdü” ebrarın makamı,”Ve iyyake nestain” de mukarreblerin makamıdır.Ebrar, Allah için yaşayanlar,mukarrebun da Allah ile yaşayanlardır.Evvelki ifadede kulluk .Allah içindir. İkinci ifadede ise Allah iledir.

 

Allah için olan ibadet sevap,Allah ile olan ibadette yakınlık kazandırır.Allah için olan ibadet,gerçek ibadet yapmayı hedef seçer.Allah ile olan ibadette iradeyi düzeltir.Allah için olan ibadet,ibadet eden kulun kulluk sıfatıdır.Allah ile olan ibadette ibadete niyet eden herkesin sıfatıdır.Allah için yapılan ibadet, zahirdeki hükümlerin ifasıdır.Allah ile yapılan ibadet,batın ile huzura duruştur.

 

Kim ki şeriatsız hakikata bağlanmaktan söz ediyorsa, o kimse sapıklık içindedir.Öğleleri kendilerine uyanlarıda doğru yoldan saptırırlar.

 

Bundan anlaşılıyor ki, hüküm sebeplere,emre ve nehye uyup uymamaya göredir.Buna göre hüküm farktır,kulluktur ve şeriattır.Allah Tealanın tasnifine göre ise cemdir.Tevhid’tir,hakikattır.


Hakikat,şeriatın içidir.Bir şeyin dışı içinden,içi de dışından ayrı olamaz.

 

Tüm MAKALELER