MİRACIN HAKİKATI -2
Canibim.Com

MİRACIN HAKİKATI -2 - Canibim.Com

                                                    MİRAC – 2-

 

 İbni Mesut (r.a) dedi ki:

-Ondan sonra refref geldi.Peygamber (sav) o Refrefe bindi.Hak Teala hz. Ne yakın oldu.Nitekim Hak Teala hz.leri buyurur:

 

SÜMME DENA FETEDELLA FEKANE  KAABE KAVSEYNİ EV EDNA” (Necim:8-9)

 

(Sonra”Cebrail” Hz..Peygambere yaklaş ve sarktı. Aralarında iki yay aralığı kadar yahut daha az “mesafe” oldu.)

 

(Yani, Kabe Kavseyn’den murat,iki kavis arası miktarı Hakka yakın oldu, demektir. Kabe, deyimi ile “bu kadar” demek istenmiştir.)

 

Uyun-ı Tefasir’de müfessirler der ki:

-“Kabe Kavseyn ev edna” da dört türlü Kavil vardır. Biri budur ki: Katade ve Hasan (r.a)’lar: “İki kavis kadar Hakka yakın vardı demektir.” Dediler.

 

İkincisini Mücahit (r.a) söylemiş ve şöyle demiştir:

“-Kirişin yaya yakın olduğu kadar Peygamber (sav) Hakteala’ya yakın oldu,demektir.”

 

ÖNEMLİ BİR NOT : Bizim iş bilmez hocalar,vaizler hala cami kürsilerinde Peygambere ilk vahi geldiğinde Peygamberin cabraili görünce tirtir titre diğini korkup eve geldiğinde Hz. Haticeye üzerimi örtün dediğini anlatıp durdular.Allah (cc) ile perdesiz bir yay kadar yakın görüşen Peygamber Sitretül mültehayı geçersem yanarım diyen Cebrailden hiç korkarmı ?,hiç titrermi?)

 

Peygamber (sav) Arş’a varınca ayağındaki nalını çıkarmak istedi.Bir ses işitti.Bu ses:

-Nalınını çıkarma ! Ta ki Arş ve Kürsi senin nalınının altında şeref bulsunlar! Dedi.

 

Hz. Muhammedde : - Yarabbi kardeşim Musa (as) nalınını çıkar dedin! Dedin dedi. Hak Teala hz.leri: - Ey Kasımın babası,Ey Muhammed sen benim katımda Musa gibi değilsin.Musa benim KELİM’imdir. Sen ise benim gerçekten HABİBİM’sin dedi.

 

Nakledilmiştir ki; Muhammed göklere çıkınca Levh: - Muhammed benimdir dedi.

-Kalem:- Muhammed benimdir dedi.

-Kürsi: - Muhammed benimdir dedi.

-Cennet: - Muhammed benimdir dedi.

-Hak Celle ve Ala Hazretleri: - Ya Muhammed ! Levh’i , Kalem’i , Arş’i , Kürsi’yi ve Cennet sana bağışladım ! dedi.

 

Resulü Ekrem Hz.leri: - Ya Rabbi ! Bunları istemiyorum ben ! Sen’den yalnız ümmetimi isterim ! dedi.

 

Zühretür Riyazda der ki: - Peygamber (sav) Mirac gecesinde  beş türlü nesneye bindi.Ondan sonra Hak Tealanın huzuruna vardı.Önce Buraka bindi.İkinci Miraca, yani merdivene bindi.Üçüncü bindiği şey,birinci gökten yedinci gök’e kadar meleklerin kanadı idi.Dördüncü binek yedinci gökten Sidretül Münteha’ya varıncaya kadar Cebrail (as) ‘ın kanadıydı.Beşinci binek Altından bir döşek geldi,bunun adı Refref’ti.Nitekim Hak Teala Hz.şöyle buyurur:

 

“İZ YAGŞES SİDRETE MAYEGŞA”  (Necim suresi:16)

 

(O an ki Sidreyi neler bürümüştü,neler.)

 

Muhakkikler derler ki: - O gece Peygamber (sav) ruhu ile Kabe Kavseyn’e ve sırrı ile “EVEDNA” ya erişti.Yani nefsini gökte bıraktı,ruhunu Sidretül Münteha’da bıraktı. Ve kalbini Kabe Kavseyn’de bıraktı..Böylece Rabbi ile ancak sır halinde kaldı.O zaman Hak Celle ve Ala Hazretleri nefse: - Gönül nerede diye sordu ve gönüle:

-Ruh nerede dedi ve ruha:

-Sır nerede diye sordu.Ve sır’a

-Habib nerede dedi.Ve sonra:

-Ey Habib ! Mağfiretle rahmet sanadır.Ya ruh rahmet ile keramet sanadır.  Ya gönül,muhabbet sanadır.Ve ey sır,ben sanayım ! diye buyurdu.Bundan ötürü Hak Celle ve Ala Hazretleri Ayet-i Kerimede “EVEDNA” diye buyurdu.

 

Nakledilmiştir ki,Hak Teala Hazretleri:

-Ya Muhammed Bana hediye ne getirdin? Diye sordu. Peygamber (sav) :

-İki nesne getirdim.Biri taat,ibadet eksikliği,biri de cefa ve günah çokluğu dedi.Hak Celle ve Ala Hz.leri:- Taat, ibadet eksikliğini rahmetimle yarlıgadım.Cefa ve günah çokluğunu senin hürmetine ve şefaatına bağışladım dedi.

 

Nakledilmiştir ki: Ebu Bekir Sıdık (ra) der ki:

-Peygamber (sav) ‘e Hak Celle ve Ala hz.lerinin:

 

“FEEVHA İLA ABDİHİ MA EVHA”  (Necm suresi:10)

 

(O da Allah’ın kuluna vahyettiğini vahy etti)  kavli ne demektir diye sordu.

 

Peygamber (sav) : - “Hak Teala hz.leri diyor ki: “Ben onlardan yarınki ameli şimdi istemiyorum.” İkincisi:”Ben onların rızkını başkasına vermem,onlar amellerini niçin gayriye verirler.” Üçüncüsü:”Benim rızkımı yerler,benden başkasına niçin şükrederler ve bana hain olup niçin başkasına Salih olurlar.” Dördüncüsü: “Cehannemi ben kafirler için yarattım,onlar kendileri Cehenneme gitmek için çaba harcarlar” diye cevap verdi.

 

NOT:BÖYLE BİR PEYGAMBERE ÜMMET OLMAK BİZİM İÇİN NE BÜYÜK LUTUF ALLAHA NEKADAR HAMD ETSEK AZDIR.LAKİN SON ZAMANLARDA BAZI MÜNAFIK ZINDIKLAR HASIL OLDU ŞEFAATI İNKAR EDERLER,PEYGAMBER (SAV) EFENDİMİZİ NORMAL İNSAN GİBİ ANLATIRLAR.YAZIKLAR OLSUN O GAFİLLERE.

 

 

 

Tüm MAKALELER