PEYGAMBERİMİZİN RAMAZAN-I ŞERİF DUASI
PEYGAMBERİMİZİN RAMAZAN-I ŞERİF DUASI - Canibim.Com

                                             RAMAZAN-I ŞERİF DUASI.


 Hazret-i Resûlûllahi ve Sellem bir gün arkasını mihraba verip oturmuştu.Cebrâil Aleyhisselam içeri girip selam verdi, buyurdu ki:

-Yâ Muhammed(Sallâhü Aleyhi ve Sellem.)Tanrı sana selâm etti.Bu duayı sana ve senin ümmetine hediye gönderdi.Ve hem buyurdu ki:

-Ben Azîmüşsan bu duayı Arş-ı âzam sağında bu cihanı yaratmazdan BEŞ YÜZ yıl evvel yazdım dedi.İmdi her kim bu duayı Ramazan ayının evvelinde ya otasında, ya âhırında, CUMA gecesi bir niyet için okusa Allahü Teâlâ der ki:

-Ol benim hâs kulumdur, Ol kuluma her ne türlü haceti varsa reva kılırım!

 Dahi ol kişi KADİR GECESİ’ne erişe, bu dua berekâtına dahi Allah-u Teâlâ gökte yetmiş bin melek yaratmıştır.Ve yetmiş bin melek yeryüzünde yaratmıştır.Her meleklerin yetmiş bin başı vardır.Ve her başında yirmi ağzı vardır.Ve her ağızda yirmi dili vardır, ve her dili türlü türlü tesbihler ve tehliller ederler, sevabını bu duayı OKUYAN kişiye, yahud OKUTAN, yahut YAZDIRANA, yahud GÖTÜRENE bağışlar.Ve dahi her kim bu duayı Ramazan ayının her CUMA gecesi veyahut gündüzleri okusa, ya okutsa, ya götürse, ya dinlese Allahü Teâlâ buyurur:

-O kulum her türlü hâceti varsa revâ ederim.Derdi, ve dahi Yâ MUHAMMED (Sallâllahü Aleyhi ve Sellem) cümle halâyk (Halklar) Kabrinden kalktıktan uryan (Çıplak) olsa gerektir.Ol vakit bu duayı RAMAZAN-I Şerif’e tazim için okuyan kimselere melekler Cennet’e libaslar getirip giydirseler gerektir.

 Ve dahi ol libaslar yetmiş bin melekler ellerinde inciden kadehler ile içlerinde türlü türlü şaraplar ola.

 Ve üzerlerine mühürleri olup o mühürleri

Lâ İlâhe İllâllah Muhammedün Resûlâllah ola.

 Melekler çağırışıp edeler:

-Bu Hediyeler ve bahşiş filân oğlu filân Ramazan-ı Şerif ayına tâzîmen bu duayı her gün veya CUMA günleri ve geceleri okudu veya okuttu, ya dinledi, ya getirdi idi.Bu hizmetleri ol kimseye HAK TEÂLÂ gönderdi diyeler.

 

 

Allahümme inni es’elüke Biesmaikel Hüsna

 • Yâ Allahü Fa’lemü Ennehü Lâ İlâhe İllâllahü
 • Yâ Rahmânü, Errahmânü allemel Kur’anü
 • Yâ Râhimü, ve kânallahü gafûren rahîmâ
 • Yâ Mâlikü, mâliki yevmiddîni
 • Yâ Kuddûsü, elmelikül kuddûsüs selâmü
 • Yâ Müteâlü, feteâlâllahül melikül hakkul mübinü
 • Yâ Selâmü, vallahü yed’û ilâ dârisselâmi
 • Yâ Mü’minü, el mü’minül müheyminül âzizül cebbârül mütekebbirü
 • Yâ Azîzü, ve kânallahü azîzen hakîmâ
 • Yâ Hâliku, fetebârekellahü ahsenül hâlikıyne
 • Yâ Musavvir, hüvellezî yusavvirikül fil erhâm
 • Yâ Evvelü, hüvel evvelü ve âhırü vezzâhirü vel bâtınü
 • Yâ Şekûrü, înne rabbenâ le gafûrin şekûrü
 • Yâ Gafûrü, vallahü gafurün rahîmün
 • Yâ Vedûdü, ve hüvel  gafûrül  vedûd
 • Yâ Zâhirü, vezzâhirü vel bâtınü
 • Yâ Kadîmü, kaadimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hüve
 • Yâ Hayyü, Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmü
 • Yâ Semîül ve hüvessemîül alîmü
 • Yâ Basîrü innallahe basîrün bil ibâdü
 • Yâ Halîmü, innellahe  aliyyün halîmü
 • Yâ Azîmü, ve hüvel aliyyül azîmü
 • Yâ Hakîmü ve kânellahü azîzen hakîmâ
 • Yâ Kerîmü, innellahe leganiyyün kerîmün
 • Yâ Kaadirü ve hüvel kaadirü alâ en yeb’ase aleyküm
 • Yâ Muktedirü, indemelikin muktedirin
 • Yâ Bâisü, innellahe yeb’asü men filkubûri
 • Yâ  Rezzâku, vallahü hayrür râzikıyne
 • Yâ Vârisü, ve lillâhi mirâsüs semavâti vel ardı
 • Yâ Kaviyyü, innellahe kaviyyün azîzün
 • Yâ Şehîdü, innellahe alâ külli şey’in şehîdün
 • Yâ Mübdîü
 • Yâ Muîdü, innehü hüve yübdîü ve yüîdü
 • Yâ Tevvâbü, innehü ükâne tevvâbâ
 • Yâ Vehhâbü, inneke entel vehhâbü
 • Yâ Celîlü zülcelâli vel ikram
 • Yâ Cemîlü fasbir sabren cemîlen
 • Yâ Vekîlü, ve kefâ billâhi vekîlen
 • Yâ Kâfi ve kefallahül  mü’minînel kıtale
 • Yâ Veliyyü ve hüvel veliyyül hamîdü
 • Yâ Rabbi, rabbil âlemine
 • Yâ Ganiyyü, vallahül ganiyyün ve entüm fıkarâü
 • Yâ Şâkirü, innellahe şâkirün alîm
 • Yâ Hallâku ve hüve hallâkul alîmü
 • Yâ Muhsinü, vallahü yuhibbil, muhsinîn
 • Yâ Kaadirü, vallahü alâ külli şey’in kadîrün
 • Yâ Mufaddalü, vallahü zülfadlil azîmî
 • Yâ Mün’imü, ve yütimmü nimetehü aleyke ve yehdiyeke sırâten müstakîmen
 • Yâ Muizzü, tuizzü men teşâü
 • Yâ Müzillü ve tüzilli menteşâü
 • Yâ Refîü, refîüdderecâti
 • Yâ Şefîü, men zellezî yeşfeü indehü illâ bizznihi
 • Yâ Kebîrü, innellahe kâne aliyyen kebîren
 • Yâ Hakku, feteâlâllahül melikül hakku
 • Yâ Berrü, innellahe hüvel berrür rahîmü
 • Yâ Vitrü, veşşef’u vel vitrü
 • Yâ Gaffâr, innehü kâne gaffâren
 • Yâ Gaafirü, ve ente hayrül gaafirîne
 • Yâ Hamîdün, tenzîlün min hakîmin hamîdin
 • Yâ Mennân, belillahü yemünne aleyküm
 • Yâ Bâkî, ve yebka vechü rabbüke
 • Yâ Ehadü, kul huvallahü ehadü
 • Yâ Samadü, allahüssamedü
 • Yâ Metînü, hüver rezzaku zül kuvvetül metînü
 • Yâ Hâdî, innellahe yehdî men yeşâü
 • Yâ Bedîü, bedîüssemâvâti vel ardi
 • Yâ Alîmü, ve hüve bikülli şey’in alîmün
 • Yâ Âlimü, âlimüne gaybi veşşhâdeti
 • Yâ Fettahü, rabbeneftahü beynenâ ve beyne kavmınâ bilhakkı ve ente hayrül fâtihîne
 • Yâ Mübînü, innâ fetehnâleke fethan mübînen
 • Yâ Muhîtü, vallahü bimâ ta’melûne muhitün
 • Yâ Kaadîyü, vallahü yekdî bilhak
 • Yâ Hasîbü ve kânellahü alâ küllî şey’in hasîben
 • Yâ Nasîrü, ni’mel mevlâ ve ni’men nasîrü
 • Yâ Vâsiü, ve kânellahü vâsien âlîmen
 • Yâ Kaahirü, ve hüvel kaahirü fevka ibâdihü
 • Yâ Gaafirü, innellahe yağfirüzzünûbe cemîan
 • Yâ Tâhir, innellahe yuhibbül mutatahhirîn

Yâ men leyse lehü misle velâ şebîhün fil ardi velâ fissemâi ve hüvessemîül alîm.

Velâ havle vela kuvvete illâ billâhil aliyyül azîm.

Ve Sallâllahü alâ seyyidînâ Muhammedin ve âlihit tayyibînet tâhirîne birahmetike yâ erhamer râhimîne velhamdü lillâhi Rabbil Âlemîn.

 

NOT:BU DUALAR HALİSHANE KALP İLE YAPILMALIDIR Kİ İCABET OLUNSUN İNŞAALLAH. BU FAKİRİDE DUADAN MAHRUM ETMEYESİNİZ.

 

 

 

Tüm